Kategórie      
https://www.facebook.com/pantik.sk/

Reklamačné podmienky

Úvod KontaktReklamačné podmienky

Reklamačný poriadok

Základná právna úprava

zák.č. 250/2007 Z.z. o ochrane spotrebiteľa v znení neskorších predpisov
zák.č. 40/1964 Zb. Občiansky zákonník


Podmienky reklamácie

- reklamáciou sa rozumie uplatnenie zodpovednosti za vady výrobku (ďalej len ,,tovaru´´), pri uplatnení reklamácie je kupujúci povinný doručiť reklamovaný tovar na adresu sídla predávajúceho, reklamovať je možné len tovar zakúpený u predávajúceho a úplne zaplatený.

 

- kupujúci je povinný uplatniť reklamáciu bez zbytočného odkladu po zistení vady tovaru, kupujúci nieje oprávnený ďalej používať tovar, na ktorom zistil vadu. Prípadné ďalšie používanie tovaru môže zapríčiniť prehĺbenie vady, znehodnotenie a môže byť dôvodom na odmietnutie reklamácie.

- pre prijatie tovaru k reklamácii a začatie reklamačného konania je kupujúci povinný predložiť predávajúcemu:

- originál dokladu o zakúpení tovaru, ktorý je zároveň záručným listom

- reklamovaný tovar, ktorý musí byť kompletný, riadne vyčistený tak, aby posúdeniu reklamácie nebránili všeobecné zásady hygieny, v prípade obuvi, musí byť obuv zbavená všetkých nečistôt v pevnom najlepšie pôvodnom obale (krabici). Predávajúci je oprávnený odmietnuť prevzatie tovaru k reklamačnému konaniu, ktorý nebude spĺňať zásady všeobecnej hygieny.

- bez dokladu o zakúpení tovaru, je možné odstrániť vady tovaru len na náklady kupujúceho.

-ak kupujúci, ktorý je v omeškaní s prevzatím predmetu predaja, požaduje jeho opätovné odoslanie, potom je predávajúci povinný odoslať predmet predaja kupujúcemu iba s podmienkou, že mu  kupujúci vopred uhradí všetky náklady súvisiace s týmto odoslaním.

Záručná doba

Záručná doba tovaru je 24 mesiacov a začína plynúť v deň odovzdania tovaru kupujúcemu, pri použitých veciach 12 mesiacov od dátumu odovzdania tovaru kupujúcemu. Po uplynutí záručnej doby právo na reklamáciu zanikne. Pri použitých veciach predávajúci nezodpovedá za vadu, pre ktorú bola dojednaná nižšia kúpna cena tovaru. Predávajúci nezodpovedá taktiež za vadu tovaru, na ktorú kupujúceho upozornil a vzhľadom na ktorú mu bola poskytnutá predávajúcim zľava z kúpnej ceny.


Záruka sa vzťahuje na:

- výrobné vady tovaru, vady materiálu, z ktorého je tovar vyrobený a ktoré sa vyskytnú v priebehu záručnej doby a to pri dodržaní účelovosti tovaru, doporučeného spôsobu používania, ošetrovania a údržby tovaru, s ktorým predávajúci oboznámil kupujúceho a spolu s dokladom o kúpe mu odoslal návod na ošetrovanie tovaru.


Záruka sa nevzťahuje najmä na:

- vzhľadové a funkčné zmeny tovaru a ich súčasti majúce pôvod v bežnom opotrebení, prípadne vyplývajúce z charakteristických vlastností daného tovaru, alebo materiálu z ktorého je tovar vyrobený,

- opotrebenia v dôsledku nedodržania účelu používania,

- opotrebenie v dôsledku nedodržania návodu na ošetrovanie a údržbu tovaru,

- mechanické poškodenie (ostré predmety a pod.),

- poškodenie tovaru vplyvom pôsobenia olejov, nafty, benzínu, parfumov, make-up, inej dekoratívnej kozmetiky a iných agresívnych látok.

-na vady, pre ktoré bola poskytnutá zľava z kúpnej ceny, nemožno reklamáciu uplatniť.
 -predávajúci nepreberá zodpovednosť za škody vyplývajúce z funkčných vlastností tovaru, z neodborného používania tovaru alebo nesprávnej manipulácie s tovarom. Na vady tohto pôvodu sa nevzťahuje ani poskytnutá záruka.

 

 

Spôsob rozhodovania o reklamácii

- predávajúci potvrdí prevzatie reklamovaného tovaru a začatie reklamačného konania odoslaním e-mailu na e-mailovú adresu uvedenú v reklamačnom formulári, zamestnanec poverený vybavovaním reklamácií je povinný vybaviť reklamáciu ihneď, v zložitých prípadoch do troch pracovných dní od prijatia reklamovaného tovaru. Do tejto lehoty sa nezapočítava čas potrebný na odborné posúdenie vady, napr. vypracovanie odborného posudku. Vybavenie reklamácie však nesmie trvať dlhšie ako 30 dní. Predávajúci je povinný, ak reklamáciu neuzná do troch pracovných dní, tovar zaslať na vlastné náklady na odborné posúdenie.

- predávajúci je povinný zaslať kupujúcemu prostrednctvom e-mailu potvrdenie o reklamácii (reklamačný lístok), t. zn. o tom, že predávaný tovar reklamoval a o spôsobe jej vybavenia, a to aj vtedy, ak reklamácii nevyhovie v celom rozsahu.

Vybavením reklamácie je ukončenie reklamačného konania:

• odovzdaním alebo zaslaním opraveného tovaru,

• výmenou tovaru, ak tým predávajúcemu nevzniknú neprimerané náklady vzhľadom na kúpnu cenu tovaru alebo závažnosť vady,

• vrátením kúpnej ceny tovaru,

• vyplatením primeranej zľavy z kúpnej ceny tovaru,

• odôvodneným zamietnutím reklamácie.

Vyššie uvedené spôsoby vybavenia reklamácie závisia od charakteru reklamované vady (vada odstrániteľná, neodstrániteľná) a príslušných ustanovení Občianskeho zákonníka.

Ak ide o vadu, ktorú nemožno odstrániť a ktorá bráni tomu, aby sa tovar mohol riadne užívať ako tovar bez vady, má kupujúci právo na výmenu tovaru alebo odstúpiť od kúpnej zmluvy. Tieto isté práva má kupujúci, ak ide o opätovné vyskytnutie vád alebo väčší počet vád, pre ktoré nemôže kupujúci vec riadne užívať (väčší počet vád -aspoň tri vady, opätovné vyskytnutie vád - výskyt rovnakej vady po jej aspoň dvoch predchádzajúcich opravách v rámci reklamácie).

Kupujúci je povinný si reklamovaný tovar prevziať v dohodnutej lehote, najneskôr do jedného mesiaca od uplynutia času, kedy mu vybavenie reklamácie bolo oznámené. Predávajúci informuje kupujúceho o vybavení reklamácie e-mailom, ktorý kupujúci uviedol v reklamačnom formulári.

 

 

Copyright 2018 - 2024 © pantik.sk