Kategórie      
https://www.facebook.com/pantik.sk/

Obchodné podmienky

Úvod KontaktObchodné podmienky

                1. Všeobecné obchodné podmienky

 

   1.1.Tieto všeobecné obchodné podmienky upravujú práva a povinnosti zmluvných strán vyplývajúce z kúpnej zmluvy uzatvorenej medzi predávajúcim, ktorým je MC-SERVICE s.r.o, IČO: 51 435 667, DIĆ: 2120688647,IČ DPH: SK2120688647, Čierne 102, 023 13 Čierne (ďalej len "predávajúci") a kupujúcim, ktorej predmetom je kúpa a predaj tovaru na internetovej stránke elektronického obchodu predávajúceho www.pantik.sk

 

   1.2.Zmluvné strany sa dohodli, že kupujúci odoslaním objednávky predávajúcemu potvrdzuje, že súhlasí s tým, že tieto všeobecné obchodné podmienky a ich podmienky a ustanovenia sa budú vzťahovať na všetky kúpne zmluvy, uzavreté na internetovej stránke elektronického obchodu, ktorú prevádzkuje predávajúci, na základe ktorej predávajúci dodá tovar prezentovaný na predmetnej internetovej stránke kupujúcemu (ďalej len "kúpna zmluva") a na všetky vzťahy medzi predávajúcim a kupujúcim, vzniknuté najmä pri uzatváraní kúpnej zmluvy a reklamácii tovaru.

 

   1.3 Orgán dozoru je Slovenská obchodná inšpekcia (SOI),

 


Inšpektorát SOI pre Žilinský kraj
Predmestská 71
011 79 Žilina 1 

odbor technickej kontroly výrobkov a ochrany spotrebiteľa.

  

   2. Spôsob uzatvárania kúpnej zmluvy

 

   2.1.Kúpna zmluva je uzavretá záväzným akceptovaním návrhu na uzavretie kúpnej zmluvy kupujúceho predávajúcim vo forme e-mailovej správy kupujúceho zaslaného predávajúcemu a/alebo vo forme kupujúcim vyplneného a odoslaného formulára na internetovej stránke predávajúceho a/alebo vo forme telefonickej objednávky kupujúceho predávajúcemu (ďalej len "objednávka").

 

   2.2.Záväzným akceptovaním objednávky kupujúceho predávajúcim je telefonické alebo e-mailové potvrdenie predávajúcim kupujúcemu o akceptovaní objednávky po predchádzajúcom prijatí objednávky kupujúcim a po overení dostupnosti a termínu dodania tovaru požadovaného kupujúcim označené ako "potvrdenie objednávky". Automaticky vykonávané oznámenie o prijatí objednávky do elektronického systému predávajúceho sa nepovažuje za záväzné akceptovanie objednávky.

 

   2.3.Záväzné akceptovanie objednávky obsahuje údaje o názve a špecifikácii tovaru, ktorého predaj je predmetom kúpnej zmluvy, ďalej údaje o cene tovaru a/alebo iných služieb, údaj o dodacej lehote tovaru, názov a údaje o mieste, kde má byť tovar dodaný a údaje o cene, podmienkach, spôsobe a termíne prepravy tovaru do dohodnutého miesta doručenia tovaru pre kupujúceho, údaje o predávajúcom, prípadne iné údaje.


   3. Práva a povinnosti predávajúceho

 

   3.1.Predávajúci je povinný:

 

a. dodať na základe objednávky potvrdenej predávajúcim kupujúcemu tovar v dohodnutom množstve, kvalite a termíne a zabaliť ho alebo vybaviť na prepravu spôsobom potrebným na jeho uchovanie a ochranu,

 

b. zabezpečiť, aby dodaný tovar spĺňal platné právne predpisy SR

 

c. odovzdať kupujúcemu najneskôr spolu s tovarom v písomnej alebo elektronickej podobe všetky doklady potrebné na prevzatie a užívanie tovaru a ďalšie doklady predpísané platnými právnymi predpismi (dodací list, daňový doklad)

 

   3.2.Predávajúci má právo na riadne a včasné zaplatenie kúpnej ceny od kupujúceho za dodaný tovar.


   4. Práva a povinnosti kupujúceho

  

   4.1.Kupujúci je povinný:

 

a.prevziať zakúpený alebo objednaný tovar,

 

b. zaplatiť predávajúcemu dohodnutú kúpnu cenu v dohodnutej lehote splatnosti vrátane nákladov na doručenie tovaru,

 

c. nepoškodzovať dobré obchodné meno predávajúceho,

 

d. potvrdiť v dodacom liste prevzatie tovaru svojím podpisom alebo podpisom ním poverenej osoby,

 

e. v prípade odstúpenia od kúpnej zmluvy a neprevzatia objednaného tovaru povinný uhradiť zmluvnú pokutu vo výške logistických nákladov predávajúceho

 

   4.2.Kupujúci má právo na dodanie tovaru v množstve, kvalite, termíne a mieste dohodnutom zmluvnými stranami v záväznom akceptovaní objednávky.

 

   4.3.Kupujúci je povinný prevziať tovar na mieste, ktoré je uvedené v potvrdení objednávky kupujúceho predávajúcim.  Ak dôjde k omeškaniu dodania tovaru zo strany predávajúceho, predávajúci je oprávnený jednostranne predĺžiť lehotu na dodanie tovaru, a to aj opakovane, o čom predávajúci vydá kupujúcemu potvrdenie. V prípade, ak kupujúci neprevezme objednaný tovar do 14 dní odo dňa, keď bol kupujúcemu dostupný, je predávajúci oprávnený odstúpiť od kúpnej zmluvy a predať tovar tretej osobe. Po predaní tovaru tretej osobe predávajúci vráti kupujúcemu jeho prípadne zaplatenú zálohu.

 

   4.4.Kupujúci je povinný skontrolovať zásielku  hneď po doručení. Ak je obal tovaru mechanicky poškodený, je kupujúci povinný túto skutočnosť oznámiť dopravcovi a za jeho prítomnosti skontrolovať stav tovaru pod obalom. V prípade zistenia poškodenia tovaru spíše dopravca s kupujúcim záznam.

Na základe takto vyhotoveného záznamu predávajúci poskytne odstránenie vady tovaru, zľavu na tovar alebo v prípade neodstrániteľných vád tovaru dodá kupujúcemu nový tovar.

 

   4.5.Kupujúci je oprávnený v prípade nedodania tovaru predávajúcim v lehote ........ pracovných dní od potvrdeného termínu dodania odstúpiť od potvrdenej objednávky. Ak kupujúci za tovar vopred zaplatil, predávajúci mu vráti zaplatenú sumu napr. na účet a do 3 prac dní od doručenia písomného odstúpenia od zmluvy.

 

   5. Kúpna cena

 

   5.1.Kupujúci je povinný zaplatiť predávajúcemu kúpnu cenu tovaru dohodnutú v kúpnej zmluve a/alebo podľa cenníka predávajúceho platného v čase uzatvorenia kúpnej zmluvy vrátane nákladov na doručenie tovaru (ďalej len "kúpna cena") dobierkou prostredníctvom spoločnosti poskytujúcej poštové služby alebo bezhotovostným prevodom na účet predávajúceho, uvedený v záväznej akceptácii objednávky.

   5.2.Akciové ceny platia do vypredania zásob, pokiaľ pri konkrétnom produkte nie je uvedené inak.

 

   5.3.V prípade, ak kupujúci zaplatí predávajúcemu kúpnu cenu bezhotovostným prevodom, za deň platby sa považuje deň, kedy bola celá kúpna cena pripísaná na účet predávajúceho.

 

   5.4.Kupujúci je povinný zaplatiť predávajúcemu kúpnu cenu za dohodnutý tovar v lehote podľa kúpnej zmluvy, najneskôr však pri prevzatí tovaru.

 

   5.5.V prípade, ak kupujúci zaplatí predávajúcemu kúpnu cenu za tovar dohodnutý v kúpnej zmluve, kupujúci je oprávnený odstúpiť od kúpnej zmluvy a požadovať vrátenie kúpnej ceny len v súlade s platnými právnymi predpismi SR. Predávajúci je v tom prípade povinný do 14 dní odo dňa doručenia oznámenia o odstúpení zmluvy vrátiť kupujúcemu všetky platby, vrátane nákladov na dopravu a iných poplatkov rovnakým spôsobom, akým použil spotrebiteľ pri svojej platbe.

 

   5.6.V prípade, ak kupujúci nezaplatí predávajúcemu celú kúpnu cenu pri prevzatí tovaru, zmluvné strany sa dohodli, že predávajúci je oprávnený odstúpiť od kúpnej zmluvy a kupujúci je v takomto prípade povinný vrátiť predmet kúpnej zmluvy.

 

 

 

 

   6. Nadobudnutie vlastníctva tovaru

 

   6.1.Kupujúci nadobúda vlastnícke právo k tovaru až úplným zaplatením celej kúpnej ceny za tovar.

 

   6.2.Nebezpečenstvo škody na tovare prechádza na kupujúceho v čase, keď prevezme tovar od predávajúceho, alebo keď tak neurobí včas, tak v čase keď mu predávajúci umožní nakladať s tovarom a kupujúci tovar neprevezme.

 

 

   7. Odstúpenie od kúpnej zmluvy

 

   7.1.Podla zák.č.102/2014 Z.z. o ochrane spotrebiteľa pri predaji tovaru alebo poskytovaní služieb na základe zmluvy uzatvorenej na ďiaľku alebo zmluvy uzatvorenej mimo prevádzkových priestorov predávajúceho a o zmene a doplnení niektorých zákonov §7, máte právo odstúpiť od takto uzatvorenej zmluvy bez udania dôvodu do 14 kalendárných dní odo dňa prevzatia tovaru. Kupujúci svoje právo odstúpiť od zmluvy uplatňuje písomne na adrese:  MC-SERVICE s.r.o., Čierne 102, 023 13 Čierne, alebo e-mailom:­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­ obchod@pantik.sk.  Vzor odstúpenia od zmluvy nájdete nižšie. Tovar, ktorý sa vracia nesmie javiť známky používania, musí byť kompletný s príslušenstvom vrátane záručného listu, návodu, atď. Musí byť nepoškodený a kupujúci ho zasiela spolu s dokladom o kúpe. Tovar, ktorý kupujúci vracia je vhodné posielať doporučene a poistený, avšak nie na dobierku.

 

   7.2.Po odstúpení od zmluvy predávajúci vráti všetky platby, ktoré kupujúci uhradil v súvislosti s uzatvorením zmluvy, najmä kúpnu cenu vrátane nákladov na doručenie tovaru. To sa nevzťahuje na dodatočné náklady, ak si kupujúci zvolil iný druh doručenia, ako je najlacnejší bežný spôsob doručenia, ktorý predávajúci ponúka. Platby budú kupujúcemu vrátené bez zbytočného odkladu, najneskôr do 14 dní odo dňa kedy bude predávajúcemu doručené oznámenie o odstúpení od zmluvy. Ich úhrada bude uskutočnená rovnakým spôsobom aký použil kupujúci pri platbe, ak ten výslovne nesúhlasil s iným spôsobom platby. Z vrátenej čiastky bude odpočítaný pripadný poplatok vyplývajúci z použitého spôsobu úhrady. Platba za zakúpený tovar bude kupujúcemu uhradená až po doručení vráteného tovaru späť na adresu predávajúceho alebo po predložení dokladu preukazujúceho zaslanie tovaru späť podľa toho, čo nastane skôr.

 

   7.3.Pri odstúpení od zmluvy kupujúci vracia tovar výhradne na svoje náklady!

 

   7.4.Spotrebiteľ nie je opravnený odstúpiť od zmluvy predmetom ktorej je


1.  predaj tovaru zhotoveného podľa osobitných požiadaviek spotrebiteľa, tovaru vyrobeného na mieru alebo tovaru určeného osobitne pre jedného spotrebiteľa


2. predaj zvukových záznamov, obrazových záznamov, zvukovoobrazových záznamov, kníh alebo počítačového softvéru predávaných v ochrannom obale, ak spotrebiteľ tento obal rozbalil


3. predaj tovaru uzavretého v ochrannom obale, ktorý nie je vhodné vrátiť z dôvodu ochrany zdravia alebo z hygienických dôvodov a ktorého ochranný obal bol po dodaní porušený, napr. tovar na starostlivosť o chrup, príslušenstvo pre holiace strojčeky, atď.

 

 

 

   7.5 VZOROVÝ FORMULÁR NA ODSTÚPENIE OD ZMLUVY

(Vyplňte a zašlite tento formulár len v prípade, že si želáte odstúpiť od zmluvy.)

 Komu MC-SERVICE, Čierne 102, 023 13 Čierne, tel.: 0908 066 809, mail: obchod@pantik.sk

 

 

Týmto oznamujem, že odstupujem od zmluvy, faktúra č.

...............................................................

Dátum objednania/objednávka č.

....................................................................................................

Meno a priezvisko spotrebiteľa .

.......................................................................................................

Adresa spotrebiteľa

..........................................................................................................................

Telef. číslo spotrebiteľa

....................................................................................................................

Výrobky, ktoré spotrebiteľ vracia (presný názov a kód tovaru) .

.......................................................

 

........................................................................................................................................

..................

Peniaze si prajem vrátiť na bankový účet

........................................................................................

Podpis spotrebiteľa (iba ak sa tento formulár podáva v listinnej forme)

...........................................

Dátum ......................


   8. Osobné údaje a ich ochrana

 

   8.1.Zmluvné strany sa dohodli, že kupujúci v prípade, že je fyzickou osobou je povinný oznámiť predávajúcemu svoje meno a priezvisko, adresu trvalého bydliska vrátane PSČ, číslo telefónu a e-mailovú adresu.

 

   8.2.Zmluvné strany sa dohodli, že kupujúci v prípade, že je právnickou osobou je povinný oznámiť predávajúcemu svoje obchodné meno, adresu sídla vrátane PSČ, IČO, číslo telefónu a e-mailovú adresu.

 

   8.3.Kupujúci vyhlasuje, že súhlasí v zmysle ust. § 7 ods. 1 zákona č. 428/2002 Z.z. o ochrane osobných údajov v znení neskorších predpisov, aby predávajúci spracoval a uschovával jeho osobné údaje, najmä tie, ktoré sú uvedené vyššie a/alebo ktoré sú potrebné pri činnosti predávajúceho a spracovával ich vo všetkých svojich informačných systémoch. Predávajúci sa zaväzuje, že bude s osobnými údajmi kupujúceho zaobchádzať a nakladať v súlade s platnými právnymi predpismi SR. Kupujúci udeľuje predávajúcemu tento súhlas na dobu neurčitú. Súhlas so spracovaním osobných údajov môže kupujúci odvolať kedykoľvek písomnou formou. Prevádzkovateľ (predávajúci) je povinný ná základe námietky kupujúceho všetky osobné údaje, ktorých spracúvanie dotknutá osoba namietala bez zbytočného odkladu blokovať a zlikvidovať.

 

   8.4.Kupujúci pri odoslaní objednávky vyjadruje osobitne aj svoj súhlas s tým, aby mu predávajúci zasielal správy o činnosti, ponukách a akciách predávajúceho. Kupujúci môže kedykoľvek písomnou formou odvolať tento súhlas s tým, aby mu predávajúci zasielal správy o činnosti, ponukách a akciách predávajúceho bez toho, aby bol akýmkoľvek spôsobom ovplyvnená alebo zmarená možnosť uskutočniť uzavretie kúpnej zmluvy medzi predávajúcim a kupujúcim podľa týchto všeobecných obchodných podmienok. Prevádzkovateľ (predávajúci) je povinný ná základe námietky kupujúceho všetky osobné údaje, ktorých spracúvanie dotknutá osoba namietala bez zbytočného odkladu blokovať a zlikvidovať.

 

   9. Alternatívny spôsob riešenia sporov

 

   9.1.Vážený spotrebiteľ. Ak sa domnievate, že sme porušili Vaše práva alebo nie ste spokojný so spôsobom, ktorým sve vybavili Vašu reklamáciu, svoju žiadosť o nápravu nám zašlite na našu emailovú adresu----------------------------------------------------------

 

   9.2.Ak Vám odpovieme na túto žiadosť zamietavo alebo na ňu neodpovieme do 30 dní od jej odoslania na uvedenú e-mailovú adresu, prípadne nebudete spokojný s našim riešením, potom na základe novelizovaného Zákona č. 102/2014 a zákona č. 391/2015 o alternatívnom riešení spotrebiteľských sporov, máte právo na alternatívny (mimosúdny) spôsob riešenia sporu.

 

   9.3.Návrh môžete podať spoôsobom určeným podľa § 12 Zákona 391/2015 Z.z. Na podanie návrhu môžete využit formulár, ktorého vzor je dostupný aj na webe príslušného ministerstva a každého subjektu alternatívneho riešenia sporov.

 

   9.4.Zoznam subjektov alternatívneho riešenia sporov k dátumu 25.11.2017 je tu:

http://www.economy.gov.sk/obchod/ochrana-spotrebitela/alternativne-riesenie-spotrebitelskych-sporov-1/zoznam-subjektov-alternativneho-riesenia-spotrebitelskych-sporov

Spotrebiteľ má právo voľby, na ktorý z uvedených subjektov alternatívneho riešenia spotrebiteľských sporov sa obráti.

 

   9.5.Adresa na podávanie podaní v elektronickej podobe na Slovenskú obchodnú inšpekciu je: ars@soi.sk

 

   9.6.Subjekt alternatívneho riešenia sporov môže návrh spotrebiteľa odmietnuť, napr.:

  • · ak vyčísliteľná hodnota sporu nepresahuje sumu 20,- €
  • ·  ak je vzhľadom na všetko okolnosti zrejmé, že alternatívne riešenie sporu by bolo možné viesť len s vyvinutím neprimeraného úsilia a podobne.

   9.7.Spotrebiteľ môže podať sťažnosť aj prostredníctvom platformy alternatívneho riešenia sporov RSO, ktorá je dostupná online na: https://webgate.ec.europa.eu/odr/main/index.cfm?event=main.home.show&lng=SK. Stažnosť tu môže podať spotrebiteľ žijúci v EÚ na obchodníka so sídlom v EÚ.

 

   9.8.Náklady spojené s alternatívnym riešením sporu znáša každá zo strán sporu samostatne bez možnosti ich náhrady.


  

10. Osobné údaje, ich spracovávanie a ochrana

 

  10.1 Informácie pre dotknuté osoby o spracúvaní osobných údajov podľa nariadenia EÚ č. 2016/679 (ďalej len „GDPR“), čl. 13 a ďalších.Prevádzkovateľ: MC-SERVICE s.r.o. , Čierne 102, 023 13 Čierne, IČO: 51 435 667

   10.2 Účely spracúvania: Identifikácia klientov e-shopu za účelom správnej fakturácie a správneho doručenia tovaru.

   10.3 Právny základ spracúvania: Zmluva.

   To znamená, že získavanie osobných údajov je 

-  zákonnou požiadavkou,

-  zmluvnou požiadavkou,

-  požiadavkou na uzatvorenie zmluvy.

   10.4 Následkom neposkytnutia osobných údajov by bolo nesplnenie účelu spracúvania. Spracúvanie osobných údajov sa nezakladá na GDPR čl. 6 ods. 1 písm. f.

   10.5 Z akého zdroja sú získavané osobné údaje: Priamo od dotknutej osoby.

   10.5 Kategórie osobných údajov: - Meno, - priezvisko, - adresa (doručenia) – telefón - e-mail.

   10.6 Súbor spracovateľských operácií s osobnými údajmi: získavanie, zaznamenávanie, usporadúvanie, štruktúrovanie, uchovávanie, prepracúvanie alebo zmena, vyhľadávanie, prehliadanie, využívanie, obmedzenie,  vymazanie,  likvidácia.

   10.7 Príjemcovia alebo kategórie príjemcov: Žiadne

   10.8 Sprostredkovateľ: Osobné údaje nie sú poskytované sprostredkovateľom.

   10.9 Ďalší príjemcovia (kt. osobné údaje ďalej nespracúvajú): - správa IT - provider web služieb - prepravná služba Geis.

   10.10 Pozn.: V zmysle GDPR sa orgán verejnej správy, v prípade ak sú mu osobné údaje poskytnuté, za príjemcu nepovažuje.

   10.11 Prenos osobných údajov do tretej krajiny: Neuskutočňuje sa.

   10.12 Doba uchovávania osobných údajov: po dobu užívania uživateľského účtu, pokiaľ sa neprihlásite 2 roky tak Vás deaktivujeme a prestaneme spracovávať Vaše údaje. 

   10.13 Právny nárok dotknutej osoby: Dotknutá osoba má právo požadovať od prevádzkovateľa prístup k jej osobným údajom, právo na ich opravu alebo vymazanie alebo obmedzenie spracúvania, právo namietať voči spracúvaniu, ako aj právo na presnosť osobných údajov. Dotknutá osoba má právo namietať prípadné automatizované individuálne rozhodovanie ako aj profilovanie. Dotknutá osoba má právo podať sťažnosť dozornému orgánu, a to predovšetkým v členskom štáte svojho pobytu. Na Slovensku je to Úrad na ochranu osobných údajov. V prípadoch uvedených v GDPR čl. 17 má dotknutá osoba má právo na vymazanie (právo na „zabudnutie“).

   10.14 Automatizované rozhodovanie, teda vopred stanovený postup, ktorý je následne vykonávaný automatizovane. Prevádzkovateľ pri spracúvaní osobných údajov nevyužíva automatizované rozhodovanie.

   10.15 Profilovanie, teda sledovanie resp. predvídanie správania: Prevádzkovateľ pri spracúvaní osobných údajov nevyužíva profilovanie.

 

11. Záverečné ustanovenia

 

   11.1.Predávajúci si vyhradzuje právo na zmenu týchto všeobecných obchodných podmienok. Povinnosť písomného oznámenia zmeny v týchto všeobecných obchodných podmienkach je splnená umiestnením na internetovej stránke elektronického obchodu predávajúceho.

   

   11.2.V prípade, ak je kúpna zmluva uzatvorená v písomnej forme, akákoľvek jej zmena musí mať písomnú formu.

  

   11.3.V prípade pochybností sa zmluvné strany dohodli, že za dobu používania sa považuje doba od doručenia tovaru kupujúcemu podľa bodu 5.6. týchto všeobecných obchodných podmienok do dňa doručenia tovaru predávajúcemu podľa bodu 11.4. týchto všeobecných obchodných podmienok.

 

   11.4.Zmluvné strany sa dohodli, že komunikácia medzi nimi bude uskutočňovaná vo forme e-mailových správ.

 

   11.5.Na vzťahy neupravené týmito všeobecnými obchodnými podmienkami sa vzťahujú príslušné ustanovenia Občianskeho zákonníka a osobitných predpisov

 

   11.6.Tieto všeobecné obchodné podmienky nadobúdajú účinnosť voči kupujúcemu uzavretím kúpnej zmluvy.

 

 

   11.7.Kupujúci zaslaním objednávky potvrdzuje, že si tieto všeobecné obchodné podmienky prečítal a v celom rozsahu s nimi

 Copyright 2018 - 2024 © pantik.sk